Comentarii Agent Green la proiectul de ordin ministerial pentru evaluarea de mediu a amenajamentelor silvice

blank

 

Către: Ministerul Mediului Apelor și Pădurile

Bd. Libertății nr 12 sect 5 București

 

 

Domnule Ministru,

 

Subscrisa Asociația Agent Green, reprezentată de Gabriel Păun în calitate de președinte, asistată de avocat Cătălina Rădulescu, în temeiul art. 7 al 9 din Lg 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art 8 din Convenția de la Aarhus ratificată prin Lg. 86/2000,

Facem următoarele observații:

  1. Cu privire la procedura de consultare a publicului:
    1. Noul proiect de act normativ nu a fost publicat la secțiunea intitulată TRANSPARENȚĂ de pe site – ul dv, ci la o altă secțiune, prin acesta punând piedici publicului interesat în găsi în timp util acest proiect.
    2. De asemenea, procedura de consultare este lansată în perioada de concedii, fapt care împiedică în mod efectiv publicului interesat să participe la luarea deciziei.
    3. Nu în ultimul rând, perioada avută la dispoziție de public pentru consultare este extrem de scurtă, fiind încălcat raportul Comitetului de aplicare al Convenției de la Aarhus dat în cauza 51/2010 împotriva României, care solicită României să stabilească termene echitabile pentru consultarea publicului, în funcție de complexitatea actelor normative propuse. Având în vedere complexitatea și importanța actului normativ supus dezbaterii, considerăm că termenul și modalitatea de comunicare a acestuia către public sunt de natură să încalce Convenția de la Aarhus și principiile acesteia, precum și Decizia adoptată împotriva României, în cazul menționat, decizie pe care o atașăm.

 

Prin urmare procedura de consultare a publicului nu este legală din acest punct de vedere, fiind încălcate principiile Convenției de la Aarhus, expuse pe larg pe pagina aferentă de internet: https://unece.org/publications/environment-policy/public-participation. Convenția de la Aarhus a fost semnată și de Uniunea Eruopeană și transpusă prin Directiva Aarhus 4/2003, aplicarea corectă a convenției făcând parte astfel și din dreptul european. Pentru motive evidente, ne vom referi direct la prevederile Convenției de la Aarhus.

În consecință, solicităm prelungirea termenului de consultare a publicului cu 30 de zile, reorganizarea dezbaterii publice la finalul acestui termen și publicarea anunțurilor la rubrica TRANSTPARENȚĂ de pe pagina dumneavoastră de internet.

  1. Nelegalitatea Codului Silvic față de prevederile dreptului european

Întreaga procedură este compromisă de prevederile Codului Silvic, pe care prezentul ordin nu îl poate modifica. Astfel, art. 21 și 22 din Codul silvic permit executarea de lucrări silvice înainte de emiterea actului de reglementare de mediu și obligă la realizarea întregii proceduri în 60 de zile, ceea ce este imposibil pentru realizarea unor studii de mediu și de evaluare adecvată complete. Astfel, înainte de adoptarea acestui ordin, este necesară modificarea Codului Silvic. Termenele prevăzute de ordin contrazic dispozițiile superioare ale Codului Silvic, ceea ce va face inaplicabil ordinul de ministru propus spre adoptare.

  1. Conflict de interese

Ori de câte ori administratorul ariei protejate este și beneficiarul amenajamentului silvic sau al altor amenajamente silvice, întreaga procedură de evaluare de mediu este compromisă, neexistând avizul administratorului întrucât acest aviz este dat în condiții de conflict de interese. Este greu de crezut că aceeași persoană juridică și-ar refuza eliberarea avizului pentru propriul amenajament, sau pentru un alt amenajament din moment ce prestează aceeași activitate în altă zonă. Prin urmare, este necesară corectarea cadrului legislativ cu privire la acest conflict de interese și separată total administrarea ariei protejate de activitatea de executare a unor lucrări silvice sau de orice altă natură.

  1. Cu privire la conținutul proiectului de act normativ:
Text initial propunere Argumente
Art. 6.

(1) Amenajamentele silvice care se suprapun total cu arii naturale protejate de interes comunitar, precum și cele care se suprapun parțial cu arii naturale protejate de interes comunitar și conțin proiecte enumerate în anexele I sau II la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se supun evaluării adecvate.

 

Art. 6.

(1) Amenajamentele silvice care se suprapun total cu arii naturale protejate de interes comunitar, precum și cele care se suprapun parțial cu arii naturale protejate de interes comunitar, precum și cele din imediata vecinatate a acestor arii naturale protejate de interes comunitar și conțin proiecte enumerate în anexele I sau II la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se supun evaluării adecvate.

 

Evaluarea strategică și evaluarea adecvată pot fi necesare atunci când lucrările silvice pot afecta Site-urile Natura 2000, chiar dacă planurile nu conțin proiectele din anexele Lg 292/2018. Limitarea realizării acestor proceduri numai pentru planurile care conțin astfel de proiecte, este nelegală.
Art 6 al (2) Amenajamentele silvice care se suprapun parțial cu arii naturale protejate de interes comunitar și nu conțin proiecte enumerate în anexele I sau II la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, precum și cele care pot avea efecte (în mod direct sau indirect) asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar situate dincolo de limitele specifice ale amenajamentului se supun procedurii de evaluare adecvată.

 

(2) Amenajamentele silvice care se suprapun parțial cu arii naturale protejate de interes comunitar și nu conțin proiecte enumerate în anexele I sau II la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, precum și cele care pot avea efecte (în mod direct sau indirect) asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar situate dincolo de limitele specifice ale amenajamentului se supun procedurii de evaluare adecvată.

 

Acest articol stabilește că planurile care nu conțin proiecte prevăzute de Anexele Lg. 292/2018 vor fi supuse numai evaluării adecvate, și se referă numai la amenajamentele care se suprapun parțial cu ariile protejate, ceea ce este nelegal față de obiectivele și scopurile Directivei SEA ți ale Directivei Habitate, întrucât și amenajamentele care se suprapun total cu o arie protejată și nu conțin proiecte din Anexele Lg 292/2018 pot avea efecte semnificative asupra ariei protejate. Trebuie înlăturate toate limitările evaluării strategice și adecvate care se referă la realizarea lor în funcție de prezenta proiectelor din Anexele Lg 292/2018, întrucât pot exista efecte semnificative asupra Site-urilor N2000 chiar dacă nu există astfel de proiecte.
Art 6 al 2 nou În cazul amenajamentelor silvice care produc efecte semnificative asupra ariilor protejate la nivel național care nu se suprapun cu Site-uri N2000 sau în cazul celor care se suprapun cu acestea, precum și cele din imediata vecinatate a acestor arii naturale protejate de interes comunitar, aceeași procedură va fi urmată pentru evaluarea de mediu a amenajamentelor silvice asupra speciilor și habitatelor protejate la nivel național, precum și asupra integrității ariilor naturale protejate la nivel național.  
Art 6 al (4) Pentru amenajamentele prevăzute la alin. (2), solicitarea studiului de evaluare adecvată este obligatorie ori de câte ori autoritatea competentă pentru protecția mediului nu poate exclude, pe baza informațiilor obiective prezentate de titular și a criteriilor prevăzute în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie, că amenajamentul silvic va avea efecte semnificative asupra sitului în cauză.

 

(4) Pentru amenajamentele prevăzute la alin. (2), solicitarea studiului de evaluare adecvată este obligatorie ori de câte ori autoritatea competentă pentru protecția mediului nu poate exclude, pe baza informațiilor obiective prezentate de titular și a criteriilor prevăzute în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie, că amenajamentul silvic va avea efecte semnificative asupra sitului în cauză.

 

Acest aliniat trebuie eliminat pentru că autoritatea  de mediu nu poate stabili în conformitate cu principiul precauției în luarea deciziei (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al32042)  dacă un amenajament are sau nu efecte în lipsa unui raport de mediu sau a unui raport de evaluare adecvată.
(5) Se supun evaluării de mediu:

a)     amenajamentele silvice care conțin proiecte prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,

 

(5) Se supun evaluării de mediu:

a)     amenajamentele silvice care conțin proiecte prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,

 

Se face o confuzie între evaluarea strategică de mediu care privește planuri și proiecte și evaluarea impactului asupra mediului și de asemenea o confuzie asupra obiectivelor evaluării adecvate. Realizarea evaluării strategice de mediu pentru planuri care afectează arii naturale protejate, poate produce efecte semnificative chiar dacă nu este vorba de proiecte pentru care este necesară evaluarea impactului asupra mediului. Astfel de prevederi trebuie în mod complet eliminate, fiind de natura să încalce dreptul european.
(6) Se supun etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu, cu aplicarea criteriilor relevante prevăzute în Anexa nr. 1 a H.G. nr. 1076/2004:

a. amenajamentele silvice care nu se supun evaluării de mediu în temeiul alin. (3)

(6) Se supun etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu, cu aplicarea criteriilor relevante prevăzute în Anexa nr. 1 a H.G. nr. 1076/2004:

amenajamentele silvice care nu se supun evaluării de mediu în temeiul alin. (3)

Art 6 al 3  se referă la amenajamente pentru care în etapa de încadrare se stabilește că pot avea efecte semnificative fiind necesară evaluarea adecvată. Acest articol pare că stabilește că este necesară realizarea procedurii de evaluare strategică de mediu atunci când în etapa de încadrare se stabilește că lucrările nu au efecte semnificative. Astfel, este ilogic că proiecte care trecut deja prin etapa de încadrare să fie încă o data supuse aceleiași proceduri.
Art 6 al 6 – amenajamentele silvice care se suprapun, parțial sau total, cu arii naturale protejate de interes național/internațional sau care pot avea efecte (în mod direct sau indirect) asupra ariilor naturale protejate de interes național/internațional situate dincolo de limitele specifice ale amenajamentului silvic.

 

Art 6 al 6 – amenajamentele silvice care se suprapun, parțial sau total, sau care sunt in vecinatatea ariilor naturale protejate de interes național/internațional/de interes comunitar (Site-uri Natura 2000) sau care pot avea efecte (în mod direct sau indirect) asupra ariilor naturale protejate de interes național/internațional/ de interes comunitar (Site-uri Natura 2000)  situate dincolo de limitele specifice ale amenajamentului silvic.

 

Trebuie să existe o unitate de terminologie pentru a se interpreta corect că este obligatorie realizarea evaluărilor de mediu și pentru amenajamentele care se află dincolo de limitele Site-urilor Natura 2000 sau a ariilor naturale protejate la nivel național/Internațional.
Se introduce Art 6 indice 1 Art 6 ind 1 – în cazul amenajamentelor silvice care se suprapun cu Parcuri Naționale sau Naturale, se interzice executarea lucrărilor silvice principale precum tăierile rase sau progresive. În condițiile schimbărilor climatice raportate de ONU în cadrul raportului IPCC și a Strategiei forestiere europene este necesară sporirea integrității pădurilor în România și constituirea unor suprafețe de pădure mai întinse care nu vor fi exploatate comercial.
Se introduce Art 7 al 3 lit c Art 7 al 3 lit c – prezența unor Poligoane PIN Matra care indică potențiale păduri virgine/cvasivirgine pentru care nu au fost realizate studii de fundamentare Trebuie prevenită distrugerea unor parcele de pădure nestudiate care ar putea să îndeplinească criteriile prevăzute de Ordinul 3397/2012.
Se introduce Art 7 al 3 lit d Prezența unor păduri primare sau seculare care nu întrunesc criteriile pentru a fi incluse în Catalogul pădurilor virgine/cvasivirgine dar pentru care este necesară o protectie strictă Pădurile primare sau seculare care nu întrunesc criteriile pentru a fi incluse în Catalogul pădurilor virgine/cvasivirgine rămân în continuare păduri valoroase pentru biodiversitate ele fiind adesea, prin prezență frecventă a arborilor bătrăni și a unor structuri pluriene, adevărate rezervoare de biodiversitate pentru situri Natura 2000. În plus, Strategia Europeană pentru Biodiversitate 2030 și cea pentru Păduri specifică clar protejarea strictă a ultimelor paduri primare sau seculare ale Europei.
art 10 al 5 –  În decizia etapei de încadrare pentru amenajamentele silvice prevăzute la art. 6 alin. (2) se justifică, detaliat, solicitarea/nesolicitarea elaborării studiului de evaluare adecvată, și ca urmare a completării listelor de control prevăzute în Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 19/2010, modificat și completat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 262/2020. Justificarea deciziei de a nu solicita elaborarea studiului de evaluare adecvată trebuie să se bazeze pe faptul că amenajamentul silvic nu are un impact semnificativ asupra obiectivelor de conservare a sitului (5) În decizia etapei de încadrare pentru amenajamentele silvice prevăzute la art. 6 alin. (2) se justifică, detaliat, solicitarea/nesolicitarea elaborării studiului de evaluare adecvată, și ca urmare a completării listelor de control prevăzute în Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 19/2010, modificat și completat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 262/2020. Justificarea deciziei de a nu solicita elaborarea studiului de evaluare adecvată trebuie să se bazeze pe faptul că amenajamentul silvic nu are un impact semnificativ asupra obiectivelor de conservare a sitului În cadrul procedurii de evaluare strategică de mediu și de evaluare adecvată autoritatea competentă de protecția mediului nu poate stabili dacă există sau nu impact semnificativ în etapa de încadrare, în lipsa studiilor amănunțite. Terminologia corectă se referă la posibilitatea existenței unor efecte semnificative.

De asemenea, evaluarea adecvată are ca obiect evaluarea efectelor semnificative asupra speciilor și habitatelor și nu asupra obiectivelor de conservare a sitului. De acest aspect se ocupă procedura de evaluare strategică de mediu.

Art 10 al 7 lit e – justificarea faptului că amenajamentul nu are un impact semnificativ asupra obiectivelor specifice de conservare a siturilor Natura 2000 Art 10 lit 7 lit e – justificarea faptului că amenajamentul nu are un impact semnificativ asupra obiectivelor specifice de conservare a siturilor Natura 2000 Se face o confuzie între procedura de evaluare a impactului asupra mediului reglementată de Lg. 292/2018 care se referă la evaluarea impactului asupra mediului și procedura de evaluare de mediu care se referă la posibilitatea existenței unor efecte semnificative.
Art. 12.

(1) Definitivarea proiectului de amenajament silvic, stabilirea domeniului şi a nivelului de detaliu al informațiilor ce trebuie incluse în raportul de mediu, precum şi analiza efectelor semnificative ale amenajamentului silvic asupra mediului se fac în cadrul grupului de lucru constituit conform H.G. nr. 1076/2004.

 

Art. 12.

(1) Definitivarea proiectului de amenajament silvic, stabilirea domeniului şi a nivelului de detaliu al informațiilor ce trebuie incluse în raportul de mediu, precum şi analiza efectelor semnificative ale amenajamentului silvic asupra mediului se fac în cadrul grupului de lucru constituit conform H.G. nr. 1076/2004, cu consultarea publicului.

 

Consultarea publicului în această etapă este obligatorie conform Convenției de la Aarhus și a rapoartelor Comitetului de Aplicare al Convenției de la Aarhus.
Art 14 (1) Titularul amenajamentului silvic, luând în considerare informaţiile prevăzute la art. 13 alin. (5) stabileşte şi prezintă grupului de lucru următoarele:

a)     alternativa finală a amenajamentului;

 

Art 14 (1) Titularul amenajamentului silvic, luând în considerare informaţiile prevăzute la art. 13 alin. (5) stabileşte şi prezintă grupului de lucru următoarele:

a)     Alternativele posibile inclusiv alternativa zero și alternativa propusă a amenajamentului împreună cu analiză științifică ce a determinat alegerea acesteia;

 

Este necesară respectarea dreptului comunitar, nefiind posibilă numai prezentarea alternativei finale.
Art 14 (1) lit b – măsurile de prevenire și de reducere a efectelor semnificative asupra mediului;

Lit c – programul de monitorizare a efectelor semnificative asupra mediului ale implementării amenajamentului

Art 14 (1) lit b – măsurile de prevenire și de reducere a efectelor semnificative asupra fiecărei specii și habitat precum și asupra obiectivelor de conservare ale ariilor naturale protejate cu care se suprapune sau se în care produce efecte amenajamentul, inclusiv efectele cumulative ale aplicării amenajamentelor care se aplică sau sunt în curs de aprobare:

– în interiorul ariilor naturale protejate la nivel comunitar/național/internațional cu care se suprapune amenajamentul sau

– în ariile naturale protejate la nivel comunitar/național/internațional în care acestea produc efecte ;

Lit c – programul de monitorizare a efectelor semnificative asupra fiecărei specii și habitat precum și asupra obiectivelor de conservare ale ariilor naturale protejate cu care se suprapune sau se în care produce efecte amenajamentul, inclusiv efectelor cumulative ale aplicării amenajamentelor care se aplică sau sunt în curs de aprobare:

– în interiorul ariilor naturale protejate la nivel comunitar/național/internațional cu care se suprapune amenajamentul sau

– în ariile naturale protejate la nivel comunitar/național/internațional în care acestea produc efecte

Atât monitorizarea ct și măsurile trebuie să aibă în vedere obiectivele de evaluare specifice și nu o noțiune generică.
(1) După finalizarea activității grupului de lucru conform prevederilor art. 16 – 19 din H.G. nr. 1076/2004, titularul amenajamentului silvic anunță în mass-media de două ori, la interval de 3 zile calendaristice, inclusiv prin afișare pe internet, pe pagina proprie, sau, după caz, de către unitatea specializată atestată pentru amenajarea pădurii prevăzută la art. 21 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe site-ul propriu, următoarele: (1) După finalizarea activității grupului de lucru conform prevederilor art. 16 – 19 din H.G. nr. 1076/2004, titularul amenajamentului silvic anunță în mass-media cu acoperire națională de două ori, la interval de 3 zile calendaristice, inclusiv prin afișare pe internet, pe pagina proprie, sau, după caz, de către unitatea specializată atestată pentru amenajarea pădurii prevăzută la art. 21 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe site-ul propriu, următoarele: În prezent majoritatea anunțurilor sunt făcute în ziare obscure locale care nu au capacitatea de a transmite informațiile aferente amenajamentului silvic publicului interesat.
Art 18 al (2) – În cazul în care comentariile primite în timpul dezbaterii publice evidenţiază un potenţial efect negativ semnificativ, autoritatea competentă pentru protecţia mediului dispune motivat, în scris, refacerea proiectului de amenajament silvic, în vederea prevenirii sau reducerii efectelor negative semnificative asupra mediului și asupra obiectivelor de conservare specifice sitului Natura 2000; documentele refăcute se pun la dispoziția publicului, spre informare, pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

 

Art 18 al (2) – În cazul în care comentariile primite în timpul dezbaterii publice evidenţiază un potenţial efect negativ semnificativ, autoritatea competentă pentru protecţia mediului dispune motivat, în scris, refacerea proiectului de amenajament silvic, în vederea prevenirii sau reducerii efectelor negative semnificative asupra mediului și asupra obiectivelor de conservare specifice sitului Natura 2000; documentele refăcute se pun la dispoziția publicului, spre informare, pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului. Publicul va avea la dispoziție minim 20 de zile pentru  consultare și formulare de observații, în funcție de complexitatea modificărilor putând solicita și o nouă dezbatere publică.

 

Trebuie respectate prevederile Convenției de la Aarhus privind consultarea publicului.
Art 20 al (3) Titularul amenajamentului silvic anunţă pe internet, pe pagina proprie, sau, după caz, unitatea specializată atestată pentru amenajarea pădurii prevăzută la art. 21 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe site-ul propriu, locul şi programul consultării documentelor prevăzute la alin. (2).

Sumarul non-tehnic al amenajamentului și avizul de mediu se fac publice în integralitate pe internet, pe pagina proprie a titularului, sau, după caz, pe site-ul unității specializate atestate pentru amenajarea pădurii prevăzută la art. 21 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art 20 al. (3) Titularul amenajamentului silvic anunţă pe internet, pe pagina proprie, sau, după caz, unitatea specializată atestată pentru amenajarea pădurii prevăzută la art. 21 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe site-ul propriu, locul şi programul consultării documentelor prevăzute la alin. (2).

Sumarul non-tehnic al amenajamentului Amenajamentul silvic și avizul de mediu se fac publice în integralitate pe internet, pe pagina proprie a titularului, sau, după caz, pe site-ul unității specializate atestate pentru amenajarea pădurii prevăzută la art. 21 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care ar exista informații care se încadrează în prevederile art 4 din Convenția de la Aarhus, se vor înlătura informațiile respective fiind introdusă o motivare concretă a motivelor pentru care acele informații nu ar fi publice. Nu vor putea fi înlăturate informațiile care au fost folosite pentru realizarea evaluării de mediu a amenajamentului silvic.

Trebuie să fie respectat art 4 din Convenția de la Aarhus integral.
Art 22 al (4) Pe perioada revizuirii amenajamentelor silvice, se suspendă aplicarea acestora, cu excepția activităților silviculturale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.

 

Art 22 al (4) Aplicarea amenajamentelor pentru care este necesară procedura de revizuire se suspendă de la data intrări în vigoare a prezentului ordin cu excepția activităților silviculturale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.

 

Formularea inițială permite realizarea tuturor lucrărilor silvice în continuare până la începerea procedurii de revizuire, deși Guvernul României are obligația să sisteze aplicarea nelegală a amenajamentelor silvice de la data deschiderii procedurii de infringement și cu toate acestea nici nu ordonă suspendarea și încearcă în instanță să obțină respingerea cererilor de anulare și suspendare a amenajamentelor ilegale care stau și la baza deschiderii procedurii de infringement.
Se introduce Art 22 ind 1 – pentru lucrările silvice executate până în prezent în cazul amenajamentelor care necesită revizuire, se vor evalua efectele asupra speciilor și habitatelor protejate la nivel comunitar/național/internațional ale lucrărilor silvice realizate și se vor dispune măsuri de refacere a mediului pe cheltuiala titularului amenajamentului  
Art. 23.

Nerespectarea prevederilor art. 22 de către titularii amenajamentelor silvice constituie contravenție și se sancționeaza conform prevederilor art. 96, alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 23.

Nerespectarea prevederilor art. 22 de către titularii amenajamentelor silvice constituie contravenție și se sancționeaza conform prevederilor art. 96, alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare

prin suspendarea imediată  a amenajamentului și a oricăror lucrări indiferent de stadiul în care se află, până la intrarea în legalitate.

Formularea inițială permite titularilor amenajamentelor să plătească o contravenție minoră și să continue aplicarea ilegală a amenajamentului.
Anexa 2

la Metodologie

 

Activităţi silviculturale

care se pot desfășura pe perioada revizuirii amenajamentelor silvice

 

 

 

1.       Lucrări de împădurire și reîmpădurire.

 

2.       Lucrări de îngrijire a semințișului și a culturilor nou înființate, a arboretelor tinere (degajări, curățiri, rărituri) și a lucrărilor de igienizare a pădurilor.

3.       Lucrări speciale de conservare, în proporție de 8-10% din volumul total de extracție al arboretelui într-o perioada de 10 ani.

 

4.       Tratamente silviculturale care promovează regenerarea naturală (grădinărite, transformare la gradinărit, cvasigrădinărite, progresive, succesive, tăieri în benzi, crâng grădinărit, crâng simplu), în proporție de 20-30% din volumul total de extracție al arboretelui într-o perioada de 10 ani.

 

5.       Extragere masă lemnoasă rezultată din produse accidentale (afectate de factori biotici și abiotici – doborâturi și rupturi de vânt și de zăpadă, atacuri de insecte, uscare în masă, aferente aprobărilor legale de scoatere definitivă, ocupare temporară și schimbare categorie de folosință etc.) și a produselor extraordinare.

Anexa 2

la Metodologie

 

Activităţi silviculturale

care se pot desfășura pe perioada revizuirii amenajamentelor silvice

 

 

 

1.       Lucrări de împădurire și reîmpădurire.

 

2.       Lucrări de îngrijire a semințișului și a culturilor nou înființate, a arboretelor tinere (degajări, curățiri, rărituri) și a lucrărilor de igienizare a pădurilor.

3.       Lucrări speciale de conservare, în proporție de 8-10% din volumul total de extracție al arboretelui într-o perioada de 10 ani.

 

4.       Tratamente silviculturale care promovează regenerarea naturală (grădinărite, transformare la gradinărit, cvasigrădinărite, progresive, succesive, tăieri în benzi, crâng grădinărit, crâng simplu), în proporție de 20-30% din volumul total de extracție al arboretelui într-o perioada de 10 ani.

 

2. Doar în cazuri excepționale și după o evaluare justificată se poate permite extragere de masă lemnoasă rezultată din aferente apv de produse accidentale (afectate de factori biotici și abiotici-doboraturi și rupturi de vânt și de zăpadă, atacuri de insecte, uscare în masă)  supuse în prealabil unei analize aprofundate  a fiecărui caz în parte de către o comisie alcătuită din entitățile prevăzute la art. 1(6) a) -g)  care să cuprindă și ceilalți factorii interesați precum publicul interesat.

Permisiunea intervenției trebuie consemnată în scris și să cuprindă toate obiecţiunile participantilor.

Formularea inițială permite continuarea majorițății lucrărilor silvice cu un impact negativ asupra mediului precum tăieri succesive, progresive, în benzi, rărituri, conservare. Practic Anexa 2 permite continuarea ilegală a lucrărilor silvice care nu au fost evaluate adecvat și care au condus România în procesul actual de Infrigement cu Comisia Europeană

Av. Cătălina Rădulescu

 

 

Public interesat,

Asociația Agent Green

Președinte,

Gabriel Păun