Agent Green publică INSPIRE – limitele tuturor ariilor protejate din România secretizate de funcționari din Ministerul Mediului

LIMITE ARII PROTEJATE

București, 25 februarie 2020
 
Agent Green publică INSPIRE – limitele tuturor ariilor protejate din România secretizate de funcționari din Ministerul Mediului
 
Digitalizarea limitelor ariilor naturale protejate de interes național, european și internațional a costat 9 milioane de euro și a fost plătită din fonduri europene, recepționate și aprobate prin:

 • Ordonanța de urgență nr. 49/2016 pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate.
 • Legea nr. 60/2017 pentru aprobarea OUG nr. 49/2016 pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional — Secţiunea a III-a — zone protejate.

Ministerul Mediului nu a publicat nici până la această oră rezultatele proiectului, ceea ce conduce la degradarea ariilor protejate ale căror limite sun interpretate de unele autorități și investitori după bunul plac.

”Am luat inițiativa de a publica rezultatele INSPIRE deoarece ministerul mediului vegetează și se face astfel părtaș la sifonarea a 9 milioane de euro din bani europeni și la degradarea ariilor naturale protejate. Cerem ministrului să publice la rândul său pe website-ul ministerului aceste informații de interes public în cel mai scurt timp”, a declarat Gabriel Păun, președintele Agent Green.

blank

Date despre proiect

Denumire:„Realizarea de seturi de date spaţiale în conformitate cu specificaţiile tehnice INSPIRE pentru ariile naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000, având în vedere optimizarea facilităţilor de administrare a acestora”
Beneficiar: Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Direcţia Biodiversitate.
Coordonator: Diana Mihaela Cocai – consilier, Direcţia Biodiversitate, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.
Prestator: Asocierea formată din S.C. Open GOV S.R.L. (în calitate de Lider al Asocierii), S.C. ROMSYS S.R.L. (în calitate de Asociat Secund) și Teamnet International (terț susținător).
Perioada: 1 februarie 2013 – 30 iunie 2015
Buget: 40.679.022 lei (inclusiv TVA).
Cofinanţat: din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013”

Arie naturală protejată: „Un spaţiu geografic clar definit, recunoscut, destinat şi administrat, prin mijloace legale sau alte mijloace efective, cu scopul de a realiza conservarea pe termen lung a naturii, precum şi a serviciilor de ecosistem şi a valorilor culturale asociate”.

Aria protejata se instituie într-o zonă terestră, acvatică și/sau subterană în care există specii de plante și animale sălbatice, elemente și formațiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, științifică ori culturală deosebită.

În România, aria naturalăprotejatăare un regim special de protecție și conservare (deși în mod concret nu se asigură protecția), stabilit conform prevederilor legale și care asimileazăparțialcategoriile Uniunii Internaționalepentru Conservarea Naturii (IUCN) sau alte tipuri de arii protejate.

Categoria IUCN Romania
Ia / I Rezervaţie naturală strictă Rezervatie științifica
Ib Zonă de sălbăticie
II Parc naţional Parc național
III Monument al naturii Monument al naturii
IV Arie cu management activ al habitatului/speciei Rezervație naturală
V Peisaj terestru/marin protejat Parc Natural
VI Arie protejată cu utilizare durabilă a resurselor naturale

Categoriile de arii protejate în funcție de importanță
A. De interes local, declarate de Consiliul Local

 1. Rezervatie Științifică
 2. Parc Național
 3. Monument al Naturii
 4. Rezervație Naturală
 5. Parc Natural

B. De interes județean, declarat ede Consiliul Județean:

 1. Rezervatie Științifică
 2. Parc Național
 3. Monument al Naturii
 4. Rezervație Naturală
 5. Parc Natural

C. De interes național, declarate de Parlament, Guvern, Minister:

 1. Rezervatie Științifică
 2. Parc Național
 3. Monument al Naturii
 4. Rezervație Naturală
 5. Parc Natural

D. De interes European, declarate de Comisia Europeană la inițiativa Guvernului României (Situri Natura 2000):

 1. Sit de Importanță Comunitară
 2. Sit de Protecție Avifaunistica

E. De interes international, declarate de UNESCO:

 1. Rezervațe a Biosferei
 2. Zonă umedă de importanță internațională
 3. Sit natural al patrimoniului natural universal
 4. Geoparc

 
blank

  Denumire fișier (shp / kmz) Corespondența categoriei de A.P.
1 Strict_Nature_Reserve Rezervatie Științifică
2 National_Parks Parc Național
3 Natural_Monuments Monument al Naturii
4 Habitat_sp_management Rezervație Naturală
5 Nature_Parks Parc Natural
6 Biosphere_Reserves Rezervație a Biosferei
7 Ramsar_sites Sit Ramsar
8 SCI Sit de Importanță Comunitară
9 Special_protection_areas Sit de Protecție Avifaunistică

INSPIRE

În Europa, o dezvoltare majoră recentă a fost intrarea în vigoare a Directivei INSPIRE, de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Europa, pentru a sprijini politicile comunitare de mediu, şi de politici sau activităţi care pot avea un impact asupra mediului. Astfel, în data de 14 martie 2007, Parlamentul European şi Consiliu au adoptat Directiva 2007/2/CE de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE), publicată în Jurnalul Oficial pe data de 25 Aprilie 2007.
Directiva INSPIRE are scopul de a crea o infrastructură de date spaţiale a Uniunii Europene. Aceasta va permite partajarea informaţiilor spaţiale de mediu printre organizaţiile din sectorul public şi va facilita accesul publicului la informaţiile spaţiale din Europa.
INSPIRE se bazează pe infrastructuri pentru informaţii spaţiale instituite şi exploatate de către cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Directiva se referă la 34 de teme de date spaţiale, necesare pentru aplicaţii de mediu, cu componente-cheie prevăzute prin norme tehnice de punere în aplicare. Pentru a se asigura că infrastructurile de date spaţiale ale Statelor Membre sunt compatibile şi utilizabile în context comunitar şi transfrontalier, Directiva solicită ca Regulile de implementare (IR) să fie adoptate într-o serie de domenii specifice (Metadate, Specificaţii de date, Servicii de reţea, Partajarea datelor si a serviciilor, Monitorizare şi Raportare).
Viziunea INSPIRE anticipează o infrastructură de informaţii geospaţiale ce furnizează o gamă largă de servicii integrate de informaţii geospaţiale, oferind posibilitatea utilizatorilor să identifice şi să acceseze informaţia geografică de la producătorii de date implicaţi din întreaga Europă, într-un mod interoperabil pentru formularea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor comunitare, ce furnizează informaţii publice.

Principiile INSPIRE:

 • Datele trebuie colectate doar o singură dată şi păstrate acolo unde ele pot fi menţinute cel mai eficient;
 • Trebuie să existe posibilitatea de a combina informaţia spaţială de la diferite surse de-a lungul Europei şi partajarea cu mai mulţi utilizatori şi aplicaţii;
 • Ar trebui să fie posibilă partajarea informaţiilor colectate pe un/o nivel/scară cu toate nivelele/scările; detaliate pentru investigaţii amănunţite, generale pentru scopuri strategice;
 • Informaţia geografică necesară pentru o bună gestionare la toate nivelele trebuie să fie disponibilă în mod lizibil şi transparent;
 • Descoperirea facilă a informaţiilor geografice disponibile, cum pot fi acestea utilizate pentru satisfacerea unei anumite nevoi şi în ce condiţii pot fi acestea obţinute şi folosite.

Transpunere în România
Directiva INSPIRE a fost transpusă în legislaţia naţională prin Ordonanţa Guvernului 4/2010 privind Instituirea Infrastructurii Naţionale pentru informaţii spaţiale (INIS) republicată. Adiţional OG 4/2010 defineşte cadrul legal general necesar pentru instituirea INIS, coordonată de către Consiliul Infrastructurii Naţionale pentru Informaţii Spaţiale. Soluţia pentru partajarea şi distribuirea seturilor de date spaţiale şi a serviciilor web ataşate este reprezentată de geo-portalul INSPIRE dedicat. În contextul INSPIRE s-au pus bazele unui proces deschis şi transparent pentru participarea părţilor interesate. Acestea fac parte din Consiliul INIS, consiliul ce cuprinde 23 de organizaţii care sunt responsabile pentru coordonarea realizării infrastructirii pentru informații spațiale.

În contextul INSPIRE soluţia adoptată de România pentru distribuirea şi partajarea seturilor de date spaţiale şi a serviciilor web ataşate este reprezentată de Geo-portalul INIS al României. Aplicaţia este concepută pentru facilitarea descoperirii şi schimbului de resurse de date geospaţiale unei comunităţi extinse de utilizatori, furnizând mijloacele de căutare şi descoperire a seturilor de date spaţiale şi a serviciilor web în cadrul Directivei INSPIRE. Geo-portalul INIS al României reprezintă o poartă de acces relevantă, actualizată cu informaţii geografice de calitate şi are un potenţial real de îmbunătăţire a procesului de luare a deciziilor şi operaţiunilor la toate nivelele naţionale, ocupându-se cu activităţi ce au un impact direct sau indirect asupra mediului.